مهندس سجاد صالحی

Sajjad Salehi

Coach

مربی فروش حرفه ای، مهارت های فردی، مدیریت ارتباط با مشتری، طرح کسب و کار

1
2
3
4
5
6
1

بروزترین آموزشهای حوزه کسب و کار

2

فروش حرفه ای

3

CRM

4

Business Plan

5

آرامش واقعی

6

تجارت بین الملل