اندازه گیری و افزایش بهره وری تیم فروش

اندازه گیری (و افزایش) بهره وری تیم فروش

خط راهنمای زیر برای راه اندازی یک سیستم مدیریت عملکرد به شما کمک خواهد کرد که نه تنها بهره روی را اندازی گیری کند، بلکه آن را افزایش هم بدهد.

ده نکته که در زمان بیان مزایای محصولتان باید به یاد داشته باشید.