کارگاه آموزش فروش حرفه ای

با آموزش های کاربردی و علمی مهندس صالحی، در بحران ها بدرخشید.