مهندس سجاد صالحی

Sajjad Salehi

Coach

مربی فروش حرفه ای، مهارت های فردی، مدیریت ارتباط با مشتری، طرح کسب و کار

1
2
3
4
5
6
1

بروزترین آموزشهای حوزه کسب و کار

2

فروش حرفه ای

3

CRM

4

Business Plan

5

آرامش واقعی

6

تجارت بین الملل

وبینار اصول تخفیف دادن در فروش حرفه ای
/توسط

وبینار “اصول تخفیف دادن در فروش حرفه ای”

لحظاتی که مشتری چانه میزند و تقاضای تخفیف دارد، لحظات حساسی است. اشتباهاتی که اکثر فروشندگان مرتکب میشوند، در نهایت به نارضایتی مشتری انجامیده و حتی اگر فروش هم صورت پذیرد، فروشی ماندگار نبوده و مشتری برای خرید مجدد مراجعه نخواهد کرد. در این وبینار، با اصولی بسیار کاربردی و علمی، در زمینه تخفیف دادن به مشتری آشنا خواهید شد که قطعاً تاثیر بسزایی در فروش حرفه ای شما خواهد گذاشت.