مهندس سجاد صالحی

Sajjad Salehi

Coach

مربی فروش حرفه ای، مهارت های فردی، مدیریت ارتباط با مشتری، طرح کسب و کار